Regeln

1. Nimi

Killan nimi on: Suomalais-saksalainen ammattikilta Nordrhein-Westfalenissa.

2. killan tarkoitus

Kilta on epävirallinen, epävirallinen edunvalvontayhteisö, jonka tavoitteena on edistää ystävällisiä ja ammatillisia yhteyksiä Saksassa työskentelevien suomalaisen elinkeinoelämän edustajien ja suomalais-saksalaisessa elinkeinoelämässä työskentelevien saksalaisten välillä sekä lisätä tietämystä molemmista maista suomalais-saksalaisissa elinkeinoelämän piireissä.

3. elimet

Killan toimielimet ovat johtokunta ja yleiskokous.

4. hallitus

Der Vorstand der Gilde besteht aus in der Regel sieben Mitgliedern. Der jeweilige Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister sowie bis zu vier Beisitzer.

Toimeenpanevan komitean tehtävänä on killan johtaminen, päätösten toimeenpano, varojen hoito ja yleiskokouksen koolle kutsuminen. Johtokunta päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta. Johtokunta voi ottaa killan velvoitteita vain killan varoja rajoittamalla. Sen toimivaltaa on tältä osin nimenomaisesti rajoitettu.

Toimeenpanevan komitean päätökset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan ääni. Toimeenpaneva komitea on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset voidaan hyväksyä myös kiertoteitse.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun toisen johtokunnan jäsenen kanssa edustaa kiltaa oikeudessa ja sen ulkopuolella.

Killan jäsenet valitsevat johtokunnan vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

5. Jäsenet

Killan jäseniksi voivat liittyä luonnolliset ja oikeushenkilöt (yritykset):

Luonnolliset henkilöt Nordrhein-Westfalenista, jos he toimivat toimitusjohtajina tai muissa johtavissa tehtävissä Suomen ja Saksan välisessä talouselämässä tai jos heidän jäsenyytensä voi muusta syystä edistää killan tarkoitusta. Sama koskee myös oikeushenkilöitä.

Yleiskokous päättää jäsenmaksun suuruudesta, joka peritään vuosittain. Maksu on maksettava kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä vuotuinen jäsenmaksu on luonnollisilta henkilöiltä 65,- euroa ja oikeushenkilöiltä (yrityksiltä) 130,- euroa, ja se koskee yhtä henkilöä.

Jäsenyys päättyy oikeushenkilön kuoleman, eroamisen, erottamisen tai poistamisen vuoksi. Maksuja ei palauteta. Jäsenyydestä voi milloin tahansa erota hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

6. Yleiset kokoukset

Hallitus kutsuu kerran vuodessa koolle vuosikokouksen. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kolmen viikon varoitusajalla. Määräajan noudattamiseksi riittää, että kutsu lähetetään hyvissä ajoin, myös sähköpostitse. Muita tilaisuuksia ja kokouksia järjestetään tilanteen ja tarpeen mukaan. Niiden on palveltava killan tarkoitusta sekä jäsenten ystävällistä yhteydenpitoa. Pääsääntöisesti killan tilaisuuksiin pääsevät myös muiden kiltojen jäsenet ja vieraat.

7. Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa tuloja ja menoja. Tilintarkastaja antaa kertomuksen yhtiökokoukselle.

8. Viralliset vaatimukset

Hallituksen ja yleiskokouksen päätökset on kirjattava kirjallisesti, ja päätöstä tekevien hallituksen jäsenten on allekirjoitettava ne.

9. Kesto ja päätöslauselma

Killan toiminta-aika on rajoittamaton. Yleiskokous päättää purkamisesta 3/4 enemmistöllä kaikista jäsenistä. Killan purkautuessa sen varat on luovutettava suomalaisten ja saksalaisten edun mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Köln, 29.1.2007

Nordrhein-Westfalenin suomalais-saksalaisen ammattikillan perustamiskokouksen pöytäkirja 29.1.2007.

Teilnehmer: Timo Kienanen, Pekka Stuckert, Jouni Kostama, Esko Ilmonen, Markku Kääriäinen, Timo Karsten, Seppo Lehtinen

1) Timo Karsten valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi.

2) Päätettiin yksimielisesti perustaa suomalais-saksalainen ammattikilta Nordrhein-Westfaleniin.

3) Liitteenä oleva perussääntö hyväksyttiin yksimielisesti.

4) Timo Karsten valittiin puheenjohtajaksi ensimmäiseksi vuodeksi ja Pekka Stuckert toiseksi vuodeksi. Pekka Stuckert valittiin ensimmäiseksi vuodeksi varapuheenjohtajaksi ja Timo Karsten toiseksi vuodeksi varapuheenjohtajaksi. Rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Lehtinen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jouni Kostama, Esko Ilmonen ja Markku Kääriäinen.

5) Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saivat tehtäväkseen avata killan tilin liikepankissa. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on henkilökohtainen päätösvalta tilistä.

6) Johtokunta ja varajohtokunta kutsuvat johtokunnan kokoukset koolle tarpeen mukaan. Hallituksen kokoukset pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

7) Nordrhein-Westfalenin kunniakonsuli Thomas R. Fi-scher kutsutaan yksimielisesti hallituksen kunniapuheenjohtajaksi.

8) Killan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi toukokuun lopussa.

9) Killan liikeosoite on c/o Osborne Clarke, Innere Kanalstr. 15, Köln.

10)Joachim Breithaupt nimitettiin ensimmäiseksi tilintarkastajaksi.